International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Латвия +371 203 99 443 Украина +38 (095) 615-84-15
Данный сайт является информационным, официальной страницей SIA "International Center for Quality Certification - ICQC" является www.icqc.lv

Аккредитация Европейского союза по сертификации продукции

LATAK

LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU

 

Pielikums akreditācijas apliecībai Nr.LATAK-S1-499-04-2014

 

Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-S1-499-04-2014

 

 

Akreditācijas lēmuma datums: 2018.05.02.

 

 

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17065:2013

 

 

Date of the accreditation decision: 2018.05.02.

 

 

Accreditation standart: LVS EN ISO/IEC 17065:2013

 

 

Akreditācijas periods: 2018.05.07.- 2023.05.06.

Accreditation period: 2018.05.07.- 2023.05.06.

 

 

 

Akreditētā institūcija: SIA “International Center for Quality Certification-ICQC”

Adrese: Skolas iela 63-19, Jūrmala, LV-2016

Accredited body: SIA “International Center for Quality Certification-ICQC”

 

Address: Skolas street 63-19, Jurmala, LV-2016

 

Akreditācijas sfēra reglamentētajā sfērā:

mašīnas, elektriskās un elektroniskās iekārtas, sprādzienbīstamā vidē lietojamās iekārtas un aizsargsistēmas

The accreditation scope in the mandatory sector:

 

machinery, electrical and electronical equipment, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

 

 

 

 

 

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums un

Objekts /

Sertificēšanas shēma / Certification

 

institūcijas metodes, procedūras nosaukums /

 

 

Object

scheme

 

Title of regulatory technical documentation, title of

 

 

 

 

method, procedure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

Ripzāģi (vienripas vai daudzripu) darbam ar

 

EK tipa pārbaude

 

Ministru  kabineta  25.03.2008.  Nr.195  no  Mašīnas  drošības

 

koksni un koksnei analogiem materiāliem; rokas

 

EC type-examination

 

noteikumi. 6.nodaļa

 

 

padeves ēvelmašīnas koka virsmu apstrādei;

 

 

 

Cabinet Regulation No 195 Adopted 25 March 2008

 

 

vienpusīgās biezuma kokapstrādes ēvelmašīnas

 

 

 

Regulations on machinery safety. Chapter 6

 

 

ar rokas iekraušanu vai izkraušanu; lentzāģi ar

 

 

 

 

 

 

rokas iekraušanu vai izkraušanu, kas paredzēti

 

 

 

Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Direktīva  2006/42/EK

 

koka un tam līdzīgu materiālu apstrādei; rokas

 

 

 

(2006.gada 17.maijs) par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu

 

padeves vertikālās vārpstas formēšanas

 

 

 

95/16/EK (pārstrādāšana). IX pielikums „EK tipa pārbaude”

 

mašīnas darbam ar koksni un koksnei

 

 

 

On  machinery,  and  amending  Directive  95/16/EC  (recast)

 

analogiem materiāliem; rokas padeves koksnes

 

 

 

Annex IX "EC type examination"

 

 

Reģistrācijas Nr. LATAK-S1- 499-04-2014

Vadošais vērtētājs

J.Rozenbahs

1 (6)

 

Registration No.

Lead Assessor

 

 

 

 

 

1

2

3

 

apstrādes frēzmašīnas ar vairākiem nažu

 

 

 

turētājiem; mašīnas darbam ar koksni un koksnei

 

 

 

analogiem materiāliem, kas kombinētas no

 

 

 

augstāk minētajām mašīnām; transportlīdzekļu

 

 

 

pacēlāji.

 

 

 

Circular saws (single- or multi-blade) for working

 

 

 

with wood and material with similar physical

 

 

 

characteristics; hand-fed surface planing

 

 

 

machinery for woodworking; thicknessers for

 

 

 

one-side dressing with manual loading and/or

 

 

 

unloading for woodworking; band-saws with

 

 

 

manual loading and/or unloading for working

 

 

 

with wood and material with similar physical;

 

 

 

Hand-fed vertical spindle moulding machinery for

 

 

 

working with wood and material with similar

 

 

 

physical characteristics; hand-fed tenoning

 

 

 

machinery with several tool holders for

 

 

 

woodworking; combined machinery of the above

 

 

 

machines for working with wood and material

 

 

 

with similar physical characteristics; vehicle

 

 

 

servicing lifts.

 

 

 

Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras var

ES tipa pārbaude B-modulis/

Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumi Nr. 208 Iekārtu

 

radīt elektromagnētiskos traucējumus

module B: EU-type examination

elektromagnētiskās saderības noteikumi” p.2. ES tipa

 

Electrical and electronic equipment that may

pārbaude (B modulis)

 

 

 

cause electromagnetic interference

 

Cabinet Regulation No 208 Adopted 12. April

 

 

 

2016.Regulations regarding Electromagnetic Compatibility of

 

 

 

Equipment, Chapter 2.

 

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES(2014.

 

 

 

gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu

 

 

 

attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību, III pielikums A

 

 

 

daļa-B modulis ES tipa pārbaude

 

 

 

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the

 

 

 

Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws

 

 

 

of the Member States relating to electromagnetic compatibility,

 

 

 

annex III part A, module B: EU-type examination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas Nr. LATAK-S1- 499-04-2014

Vadošais vērtētājs

J.Rozenbahs

2 (6)

Registration No.

Lead Assessor

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Sprādzienbīstamā vidē lietojamās iekārtas un

ES  tipa  pārbaude  (B

modulis)/  module  B:

Ministru

kabineta

19.04.2016.

noteikumi

Nr.231

 

aizsargsistēmas: / equipment and protective

„Sprādzienbīstamā vidē

lietojamo iekārtu  un aizsargsistēmu

 

EU-type examination

 

 

 

 

 

 

systems intended for use in potentially explosive

 

 

 

 

 

noteikumi” 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6, 6.7. punkts /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atmospheres:

Atbilstība

tipam,

pamatojoties

uz

iekšējo

CabinetRegulationNo231Adopted19.April

 

I grupas elektriskās iekārtas:

ražošanas

kontroli un

uzraudzītām

objekta

2016.Regulations  to  equipment  and  protective  sysyems

 

- M1 kategorijas iekārtas

pārbaudēm

(C1

modulis)

/

module

C1:

intended for use in potentially explosive atmospheres, Chapter

 

- M2 kategorijas iekārtas

Conformity

 

to  type

bassed

om

internal

6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6, 6.7.

 

 

 

- Aizsardzības sistēmas

production control plus supervised product

 

 

 

 

 

 

- Drošuma ierīces, kontrolierīces un regulēšanas

testing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ierīces

Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas

 

 

 

 

 

 

- Sastāvdaļas /

procesa kvalitātes nodrošināšanu (D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modulis) / module D: Conformity to type

 

 

 

 

 

 

 

Group I electrical:

based on quality assurance of the

 

 

 

 

 

 

 

 

- Category M1 equipment

production process

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Category M2 equipment

Atbilstība

tipam,

pamatojoties

uz

objekta

 

 

 

 

 

 

- Protective systems

 

 

 

 

 

 

verificēšanu

(F

modulis)

/

module

F:

 

 

 

 

 

 

- Safety devices, controlling devices and

 

 

 

 

 

 

Conformity

 

to

type

based

on

product

 

 

 

 

 

 

regulating devices

 

 

 

 

 

 

 

verification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Components

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grupas neelektriskās iekārtas:

Atbilstība

tipam,

pamatojoties

uz

objekta

 

 

 

 

 

 

kvalitātes

nodrošināšanu

(E

modulis)   /

 

 

 

 

 

 

- M1 kategorijas iekārtas

 

 

 

 

 

 

module  E:  Conformity  to

type  based

on

 

 

 

 

 

 

- M2 kategorijas iekārtas

 

 

 

 

 

 

product quality assurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aizsardzības sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Drošuma ierīces, kontrolierīces un regulēšanas

Atbilstība, pamatojoties uz vienības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas Nr. LATAK-S1- 499-04-2014

Vadošais vērtētājs

J.Rozenbahs

3 (6)

Registration No.

Lead Assessor

 

 

 

1

2

 

 

3

ierīces

verificēšanu (G modulis) / module G:

 

Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Direktīva  2014/34/ES

- Sastāvdaļas /

Conformity based on unit verification

 

 

(2014.gada   26.februāris)   par   dalībvalstu   tiesību   aktu

 

 

 

Group I non-electrical:

 

 

saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām,

 

 

kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē - III pielikums

- Category M1 equipment

 

 

 

 

B modulis; IV pielikums D modulis; V pielikums F modulis; VI

- Category M2 equipment

 

 

 

 

pielikums C1 modulis;

VII pielikums E modulis; IX pielikums G

- Protective systems

 

 

 

 

modulis. /

 

- Safety devices, controlling devices and

 

 

 

 

 

 

 

regulating devices

 

 

Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the

- Components

 

 

 

 

Council of 26 February 2014on the harmonisation of the laws

 

 

 

II grupas gāzes elektriskās iekārtas:

 

 

of the Member States relating to equipment and protective

 

 

systems intended for use in potentially explosive atmospheres

- 1 kategorijas iekārtas

 

 

 

 

- Annex III Module B; Annex IV Module D; Annex V Module

- 2 kategorijas iekārtas

 

 

 

 

F; Annex  VI  Module

C1;  Annex  VII  Module  E;  Annex  IX

- 3 kategorijas iekārtas

 

 

 

 

Module G.

 

- Aizsardzības sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

- Drošuma ierīces, kontrolierīces un regulēšanas

 

 

 

 

ierīces

 

 

 

 

- Sastāvdaļas /

 

 

 

 

 

 

22.04.2016. procedūra 001-P-ATEX „ATEX atbilstības

 

 

 

Group II gas-electrical:

 

 

novērtēšanas kārtība” (red.R-00-22.04.2016.)

 

 

 

 

- Category 1 equipment

 

 

 

 

- Category 2 equipment

 

 

 

 

- Category 3equipment

 

 

 

 

- Protective systems

 

 

 

 

- Safety devices, controlling devices and

 

 

 

 

regulating devices

 

 

 

 

- Components

 

 

 

 

II grupas putekļu elektriskās iekārtas:

 

 

 

 

- 1 kategorijas iekārtas

 

 

 

 

- 2 kategorijas iekārtas

 

 

 

 

- 3 kategorijas iekārtas

 

 

 

 

- Aizsardzības sistēmas

 

 

 

 

- Drošuma ierīces, kontrolierīces un regulēšanas

 

 

 

 

ierīces

 

 

 

 

- Sastāvdaļas /

 

 

 

 

Group II dust electrical:

 

 

 

 

- Category 1 equipment

 

 

 

 

Reģistrācijas Nr. LATAK-S1- 499-04-2014

Vadošais vērtētājs

J.Rozenbahs

4 (6)

Registration No.

Lead Assessor

 

 

 

 

 

1

2

3

 

  • Category 2 equipment
  • Category 3 equipment
  • Protective systems

 

  • Safety devices, controlling devices and regulating devices

 

  • Components

-

 

 

 

 

II grupas gāzes neelektriskās iekārtas:

 

 

 

- 1 kategorijas iekārtas

 

 

 

- 2 kategorijas iekārtas

 

 

 

- 3 kategorijas iekārtas

 

 

 

- Aizsardzības sistēmas

 

 

 

- Drošuma ierīces, kontrolierīces un regulēšanas

 

 

 

ierīces

 

 

 

- Sastāvdaļas /

 

 

 

Group II gas non-electrical:

 

 

 

-

Category 1 equipment

 

 

 

-

Category 2 equipment

 

 

 

-

Category 3 equipment

 

 

 

-

Protective systems

 

 

 

- Safety devices, controlling devices and

 

 

 

 

regulating devices

 

 

 

-

Components

 

 

 

II grupas putekļu neelektriskās iekārtas:

 

 

 

- 1 kategorijas iekārtas

 

 

 

- 2 kategorijas iekārtas

 

 

 

- 3 kategorijas iekārtas

 

 

 

- Aizsardzības sistēmas

 

 

 

- Drošuma ierīces, kontrolierīces un regulēšanas

 

 

 

ierīces

 

 

 

- Sastāvdaļas /

 

 

 

Group II dust non-electricalal:

 

 

 

-

Category 1 equipment

 

 

 

-

Category 2 equipment

 

 

 

-

Category 3 equipment

 

 

 

-

Protective systems

 

 

 

- Safety devices, controlling devices and

 

 

 

Reģistrācijas Nr. LATAK-S1- 499-04-2014

Vadošais vērtētājs

J.Rozenbahs

5 (6)

Центр сертификации